Events

Toyoakimoto celebrates Kiku Taura, Miyumi Aoki, and Kioto Aoki who will receive their official Toyoaki names on May 25, 2023 in Tokyo, Japan in a traditional Naming Ceremony called”meimeishiki.”